Jaarverslag 2017

De resultaten
In totaal zijn er in 2017 171  van de 273 aanvragen gehonoreerd. In 2016 waren die cijfers resp. 194
en 340. In 2017 werd iets minder dan 63% van het aantal aanvragen gehonoreerd. In het jaar ervóór
was dat juist iets meer dan 57%. In 2015 was dat percentage 60%. Die daling had vermoedelijk te
maken met het nauwkeuriger controleren van de gegevens die worden aangeleverd. In totaal is in
2017 voor een bedrag van bijna € 22.000 aan toekenningen gedaan, ruim € 1100 meer dan in 2016. In alle gevallen werd in natura uitbetaald (bij computers en fietsen) of werd het toegekende bedrag voldaan
aan de organisatie die de activiteit voor het kind verzorgde.

Landelijk, voor – intussen- 100 Leergeldstichtingen, gold dat ruim 103.000 kinderen dankzij de inspanningen van Leergeld onbezorgd deelnemen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Dit aantal is een stijging van 27 procent ten opzichte van 2016. Het resultaat van de inzet van 99 lokale Leergeld stichtingen, die in 2017 actief waren in 68 procent van de Nederlandse gemeenten.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Naast de dienstverlening van Leergeldmedewerkers voor het aanmelden bij de beide fondsen, verstrekt Leergeld Capelle regelmatig een aanvulling op de bedragen die uitgekeerd worden.

Leergeld: Meer dan het doen van toekenningen
Stichting Leergeld is meer dan een organisatie die kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen
ondersteunt. Leergeld geeft ook advies aan ouders, de gemeente en andere instanties en
komt op voor de belangen van de doelgroep. Als voorbeelden van activiteiten die niet rechtstreeks te
maken hebben met het honoreren van aanvragen, maar wel belangrijk zijn, noemen we:

 • De armoedecirkel in het kader van de afspraken in het kader van het Pact van Capelle
 • Leergeld vraagt bij scholen aandacht voor het kenmerk van de vrijwillige ouderbijdrage die zij aan
  ouders vragen en waarin ook vaak de kosten van de aanschaf van laptops dan wel Ipads zijn
  opgenomen.
 • Het kindgebonden budget en bewindvoerders
  Het blijkt dat bewindvoerders van onder financiële curatele gestelde ouders niet weten dat het
  kindgebonden budget niet meegenomen mag worden in de schuldafhandeling. Het dient ter
  beschikking van de ouders te blijven en ten behoeve van de kinderen. Leergeld adviseert de
  ouders hierover contact op te nemen met de bewindvoerder.
 • Vraagbaak voor veel ouders.
  Via de telefonische aanvragen worden cliënten vaak op het goede spoor gezet, ook als men niet voldoet aan de eisen van Leergeld. Er zijn veel hulpmogelijkheden die helaas niet altijd worden gebruikt. Leergeld Capelle aan den IJssel wist dan de weg. Daarom is het aantal van 273 aanvragen dat eerder genoemd is, maar een schijntje van het aantal contacten dat de medewerkers van Leergeld hebben. Dus ook als er geen aanvraag gedaan kan worden, helpt Leergeld.