Jaarverslag 2016

Stichting Leergeld Capelle heeft de afgelopen jaren een niet meer weg te denken plek veroverd in Capelle aan den IJssel. De stichting is meer dan een organisatie die kinderen uit gezinnen met een minimum-inkomen ondersteunt. Leergeld geeft ook advies aan ouders, de gemeente en andere instanties en komt op voor de belangen van de doelgroep.

2016_jaaroverzichtAls voorbeelden van activiteiten die niet rechtstreeks te maken hebben met het honoreren van aanvragen, noemen we:

  • De armoedecirkel in het kader van de afspraken in het kader van het Pact van Capelle
    De stichting is partner in het overleg van de gemeente Capelle met een aantal organisaties dat te maken heeft met de armoedeproblematiek. In deze zg. Armoedecirkel is de stichting Leergeld dankzij de coördinator een gewaardeerde overlegpartner.
  • De vrijwillige ouderbijdrage en laptops
    Leergeld vraagt bij scholen aandacht voor het kenmerk van de vrijwillige ouderbijdrage die zij aan ouders vragen en waarin ook vaak de kosten van de aanschaf van laptops en computers zijn opgenomen. De boeken zijn in het voortgezet onderwijs officieel gratis en dus is het standpunt van Leergeld dat men niet zondermeer kan eisen dat een laptop verplicht wordt gesteld, terwijl de kosten bij de ouders van de leerlingen worden gelegd. De scholen hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Die zullen als eerste ingeval van financiële problemen het initiatief moeten nemen. In voorkomende gevallen kan Leergeld benaderd worden om te bezien of Leergeld iets kan betekenen bij de oplossing van het probleem. In het gesprek met de scholen dat in 2017 gevoerd zal worden, zal dit punt worden meegenomen.
  • Het kindgebonden budget en bewindvoerders
    Het blijkt dat bewindvoerders van onder financiële curatele gestelde ouders niet weten dat het kindgebonden budget niet meegenomen mag worden in de schuldafhandeling. Het dient ter beschikking van de ouders te blijven en ten behoeve van de kinderen. Leergeld adviseert de ouders hierover contact op te nemen met de bewindvoerder.